Algemene voorwaarden SAT

Artikel 1.

Definities: In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, met wie SAT in onderhandeling is over een overeenkomst, een overeenkomst aangaat en/of met SAT is aangegaan.

Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die op enigerlei wijze deelneemt aan de dienstverlening van SAT. Overeenkomst: het aangaan van een verbintenis door zowel SAT als opdrachtgever jegens elkaar, ter verkrijging van de in de overeenkomst afgesproken dienstverlening.

 

Artikel 2.

Algemeen: Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere onderhandeling, aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SAT en een opdrachtgever waarop SAT deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SAT, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden door een uitspraak van de rechter of een administratief orgaan, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, voor zover bedoelde uitspraak dit toelaat, volledig van toepassing. SAT en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3.

Aanbiedingen en offertes: Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. De door SAT gemaakte offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 3 maanden tenzij anders is aangegeven. SAT is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 3 maanden worden bevestigd, tenzij anders is aangegeven. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst door SAT te maken kosten, waaronder reis-, verzend-, bureau-, verblijfs- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van in de offerte opgenomen aanbod is SAT daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SAT anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht SAT niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4.

Uitvoering van de overeenkomst: SAT zal de overeenkomst naar beste inzicht en eisen van goed vakmanschap uitvoeren en zal het in de overeenkomst overeengekomen resultaat trachten te bereiken, zonder evenwel dit resultaat als zodanig te garanderen. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SAT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SAT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SAT worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SAT worden verstrekt, heeft SAT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. SAT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SAT is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SAT kenbaar behoorde te zijn. Opdrachtgever is gehouden SAT terstond in kennis te stellen van wijzigingen met betrekking tot door opdrachtgever aan SAT ter beschikking gestelde gegevens. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SAT de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien door SAT of door SAT ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever en deelnemer vrijwaren SAT voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever of deelnemer toerekenbaar is.

 

Artikel 5.

Wijziging van de overeenkomst: Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SAT zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal SAT de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal SAT daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. In afwijking van lid 3 zal SAT geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan SAT kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6.

Honorarium: Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van SAT, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. De verschuldigde kosten zullen maandelijks in rekening worden gebracht. SAT is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien SAT kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen. Bovendien mag SAT het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan SAT, dat in redelijkheid niet van SAT mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. SAT zal opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken en hierbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 7.

Betaling: Betaling van facturen dient overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities te geschieden en geschiedt zonder enige verrekening, korting of opschorting. Bij gebrek van specifieke betalingscondities geschiedt betaling uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum, op een door SAT aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 8.

Eigendomsvoorbehoud: Alle door SAT geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, opdrachten, oefeningen, documentatie, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van SAT totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met SAT gesloten overeenkomsten is nagekomen. De opdrachtgever is verplicht zich door eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

 

Artikel 9.

Incassokosten: Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien SAT hogere kosten heeft gemaakt, welke noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 10.

Klachten: SAT heeft een klachtenprocedure zoals omschreven in document klachtenprocedure SAT.

 

Artikel 11.

Opzegging overeenkomsten: Beide partijen kunnen overeenkomsten te allen tijde schriftelijk opzeggen. Indien een overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft SAT recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan SAT zijn toe te rekenen. Bij annulering langer dan 2 weken van te voren is de opdrachtgever niet verplicht de kosten te betalen, bij annulering minder dan 2 weken van te voren is de opdrachtgever verplicht 75 % van de kosten te betalen. bij annulering minder dan 2 dagen van te voren is de opdrachtgever verplicht 100 % van de kosten te betalen.

 

Artikel 12.

Teruggave ter beschikking gestelde zaken: Indien SAT aan opdrachtgever bij de uitvoering van de (coach)overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen veertien dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft SAT het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 13.

Aansprakelijkheid: Indien SAT aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Enig recht van opdrachtgever of deelnemer op schadevergoeding ontstaat alleen indien opdrachtgever of deelnemer binnen dertig dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk mededeling heeft gedaan aan SAT. Indien de schade niet binnen die termijn aan SAT ter kennis is gebracht, komt deze niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de opdrachtgever of deelnemer aantoont dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden. Indien SAT aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans van dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

Artikel 14.

Overmacht: Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen zich daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SAT geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SAT niet in staat is de verplichtingen na te komen. Voor zover SAT ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SAT gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 15.

Geheimhouding: SAT, opdrachtgever en deelnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door SAT, opdrachtgever of deelnemer is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie die aan SAT is verstrekt door een deelnemer in persoonlijke coaching of counseling, wordt als vertrouwelijk behandeld. Rapportage aan derden, inbegrepen opdrachtgever, geschiedt slechts na uitdrukkelijke toestemming van deelnemer. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, SAT gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en SAT zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is SAT niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling hierdoor ontstaan.

 

Artikel 16.

Intellectueel eigendom en auteursrechten: Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt SAT zich de rechten en bevoegdheden voor die SAT toekomen op grond van de Auteurswet. Na voltooiing van de dienstverlening worden de rechten in overleg en met wederzijdse instemming en goedkeuring overgedragen aan opdrachtgever voor eenmalig gebruik en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Alle door SAT verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, documentatie, opdrachten, oefeningen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., blijven het eigendom van SAT en zijn uitsluitend bestemd om binnen de eigen organisatie te worden gebruikt door de opdrachtgever en deelnemer en mogen niet door hen zonder voorafgaande toestemming van SAT worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis aan derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

Artikel 17.

Wijziging, uitleg en vindplaats van de algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden zijn opvraagbaar bij SAT, te Mierlo. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Mierlo, 1 januari 2016.

Klachtenprocedure SAT

Ten eerste geldt: indien u een klacht heeft, laat het ons weten. Alleen dan kunnen wij uw klacht verhelpen en ervan leren. U kunt met uw klacht in eerste instantie terecht bij uw contactpersoon binnen SAT, zodat deze er direct op kan reageren en samen met u een oplossing voor het probleem kan proberen te zoeken. 

 

Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden en u wilt uw klacht officieel indienen, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen ter attentie van Steven Arnold, SAT. 

 

U dient in ieder geval de volgende zaken op te nemen in uw klacht:

a. uw naam en adres; 

b. de datum; 

c. een duidelijke omschrijving van de klacht. 

 

Informeel begin

Wanneer er een klacht bij ons binnenkomt, wordt deze geregistreerd. Binnen een dag ontvangt u een ontvangstbevestiging. Binnen een week wordt er gekeken of we met u een informele oplossing kunnen vinden voor het probleem. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij u een brief sturen om te bevestigen dat de klacht verholpen is. Als we niet tot een informele oplossing kunnen komen, wordt u uitgenodigd voor een gesprek.

 

Eventueel formeel vervolg 

Indien een informele oplossing niet mogelijk is, zal er een gesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek kunt u uw klacht toelichten en kunnen er vanuit SAT vragen aan u gesteld worden ter verduidelijking van de situatie. Ook kunnen eventuele andere belanghebbenden hun mening over de zaak uiten. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt. 

 

Besluitvorming 

Na het gesprek wordt door SAT, zo mogelijk binnen twee weken na ontvangst van de klacht, een besluit genomen. Dit besluit wordt samen met het verslag van het gesprek naar u toegezonden. Een afschrift gaat eventueel naar andere belanghebbenden die bij het gesprek aanwezig waren. 

 

Nog niet tevreden?

Mocht u, ondanks een zorgvuldige afweging van onze kant, niet tevreden zijn over het definitieve besluit, dan kunt u zich richten tot het SRDG. U kunt zich pas tot de SRDG richten nadat u de gehele klachtenprocedure bij het SAT heeft doorlopen. Het oordeel van SRDG is voor SAT bindend en eventuele consequenties worden door SAT zo spoedig mogelijk afgehandeld.

 

Klachtenregistratie

Alle klachten die worden ingediend, worden geregistreerd. Aan het eind van ieder jaar wordt hier door SAT een overzicht van opgesteld. Dit overzicht bevat in ieder geval het aantal klachten, de inhoud van deze klachten en de wijze van afhandeling. Klachten worden bewaard gedurende minimaal een jaar. Klachten worden ten alle tijden vertrouwelijk behandeld.

 


Stevig staan voor uw klant!

 

Dit is ons motto en niet voor niks. U staat voor uzelf, uw organisatie en uw product. Door ook letterlijk stevig voor uw klant te staan, verbetert u de kwaliteit die u kunt bieden in alle opzichten.

 

 

 

SAT

Advies Trainingen Diensten

 

Zonnedauw 5

5731 TX, Mierlo

 

M: (06) 14669673

E: info@satrainingen.nl

 

Kvk: 52448576

Iban: NL75RABO0325228841

BTW nummer: NL001736119B53